Сайт "SCHOOL-LAND-UA" лауреат VIII Всеукраїнського конкурсу MICROSOFT - 2011 "Вчитель-новатор"

               Освіта + Web

Четвер, 13.08.2020, 20:08
Вітаю Вас Гость | RSS
Меню сайту

Сайти випускників

Мир професій

Мир спорту

Мир авто

Мир музики

Таємниці історії

Foto щоденник

Синоптик


Карта

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Освітні програми та плани, що реалізуються в закладі освіти,

та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №6

Дружківської міської ради Донецької області

на 2018 – 2019 навчальний рік

 

ЗАВІЗОВАНО

 

Головний спеціаліст відділу освіти                                       Іващенко Т.М.                                                                  

 

Зав. методичним кабінетом з питань

освіти Дружківської міської ради                                          Легчиліна О.І.

 

Головний бухгалтер    зш№6                                                 Гавриліна І.А.

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 

Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу навчального закладу за 5-денним навчальним тижнем. Відповідно до мов навчання у системі загальної середньої освіти України передбачено по два типи навчальних планів для кожного ступеня навчання. В нашому плані це:

додаток 1: 1а,б,в - класи з навчанням українською мовою. Типовий навчальний план Кабінету міністрів України  № 268 від 21.03.2018р.,додаток 1 (Савченко).

додаток 2: 2а, 3а,б, 4а - класи з навчанням мовою нац. меншин. Типовий навчальний план, затверджений наказом МОН України № 407 від 20.04.2018р., додаток 3.

додаток 3: 2б, 3в, 4б,в - клас з українською  мовою навчання. Типовий навчальний план, затверджений  наказом МОН України № 407 від 20.04.2018р., додаток 2.

додаток 4: 6а, 7а,в, 8а, 9а – класи з навчанням мовою нац. меншин,з вивченням двох іноземних мов  Типовий навчальний план, затверджений наказом МОН України № 405 від 20.04.2018р., додаток 11.

додаток 5: 5а,б,в, 6б,в, 7б, 8б, 9б,в – класи з навчанням українською мовою, з вивченням двох іноземних мов  Типовий навчальний план, затверджений наказом МОН України № 405 від 20.04.2018р., додаток 10.

додаток 6: 10а – українська філологія. Типовий навчальний план, затверджений наказом МОН № 408 від 20.04.2018р., додаток 2).

додаток 7:  11а – універсальний профіль, клас з українською мовою навчання. Типовий навчальний план, затверджений наказом МОН № 406 від 20.04.2018р., додаток 2).

Робочий навчальний план включає інваріантну частину, сформовану на державному рівні та варіативну частину, у якій передбачені додаткові години на предмети інваріантної частини, предмети та курси за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття.

Навчальний план для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти  розроблено відповідно до Державного стандарту, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року. Він створений на основі двох варіантів організації освітнього процесу, містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами в 10-х класах: «Інформатика», «Технології», що вивчаються на рівні стандарту. Дані предмети будуть вивчатися одночасно в 10 і 11 класах (години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети діляться між двома обраними предметами).

Частину навчальних годин навчальних планів призначено для забезпечення профільного спрямування навчання в старшій школі.

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів:

- базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту;

- профільні предмети  що вивчаються на профільному рівні;

- курси за вибором, до яких належать спеціальні і факультативні курси.

Спеціальні курси разом із профільними предметами відображають специфіку конкретного профілю навчання і визначають його сутність. Тематика і зміст таких курсів можуть розроблятися вчителями і використовуватися в освітньому процесі після погодження в установленому порядку. Заклад освіти може також обирати відповідний курс із уже розроблених і рекомендованих/схвалених для використання. Спеціальні курси реалізуються за рахунок годин, передбачених планом для профільних предметів і спеціальних курсів або за рахунок додаткових годин.

 Факультативні курси є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб учнів у галузях, які загалом не пов’язані з обраним профілем навчання. Наприклад, учні, які навчаються за профілем природничого спрямування, можуть удосконалювати свої знання з української або іноземної мови, а учні, які здобувають освіту за певним суспільно-гуманітарним профілем, можуть розширювати свою компетентність у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, опановуючи відповідний факультативний курс. Факультативні курси реалізуються за рахунок додаткових годин, передбачених планом.

Варіативна складова навчальних планів 5-9-х класів використовується:

- на підсилення предметів інваріантної складової:

- на запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом спеціалізацію;

-  індивідуальні заняття та консультації.

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани закладу містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів Типової освітньої програми.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-х класів закладу загальної середньої освіти І ступеня складає 805 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів - 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладу загальної середньої освіти І ступеня (таблиця 1-2).

Навчальні плани  дають цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлюють погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначають гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні.

          Передбачено окремі варіанти навчальних планів:

- для класів з українською мовою навчання;

     - для класів з вивченням мовою національної меншини.

Навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття:

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Мова національної меншини (мова і читання)", "Іноземна мова (англійська, німецька)".

У навчальних планах 1-х класів НУШ освітня галузь «Мовно-літературна» реалізується у навчальних предметах «Українська мова», «Іноземна мова» та інтегрованому курсі «Я досліджую світ». Вивчення української мови у 1 класу передбачає часовий розподіл програмового матеріалу між предметом «Українська мова» та інтегрованим курсом «Я досліджую світ» (мовно-літературна галузь), відповідно до якого 5 годин на тиждень використовується на вивчення української мови як окремого предмета, 2 години української мови на тиждень включені до інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (мовно-літературна галузь).

 

Навчальні плани зорієнтовані на роботу закладу за 5-денним навчальним тижнем.

 

Директор ЗШ№6                          Т.І.Кулик

 

 

Інтернет - безпека

Правова освіта

Наша бібліотека

Новини життя

Пошук

Календар
«  Серпень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Форум-конференція
 • Твоє віртуальне життя (63)
 • Музыкальный форум. (83)
 • Журнал "Дніпро" запрошує літературні таланти! (28)
 • «100 человек, которые изменили ход истории» (114)
 • Державна атестація - 9 клас (56)
 • Твій вибір професії (102)

 • Архів записів

  Друкувати сторінку


  1 вересня
  1 вересня
  1 вересня
  1 вересня
  1 вересня
  1 вересня
  Copyright MyCorp © 2020Конструктор сайтів - uCoz